Seminárna práca pre študentov

Seminárna práca je súčasťou každého ročníka študenta

Pojem seminárna práca, tzv. seminárka predstavuje domácu úlohu študenta vysokej školy, ktorú si musí pripraviť z daného predmetu, aby mohol získať známku. V tomto článku si uvedieme, ako má vyzerať seminárna práca, čo je obsahom seminárnej práce, ako titulný list, obsah, úvod, jadro, záver, zoznam použitej literatúry. Niekedy si spracovanie seminárky vyžaduje viac použitie obrázkov. Treba rozlíšiť či je obrázok vhodné použiť priamo v práci alebo ho pridať nakoniec do samostatnej kapitoly Prílohy. Tu platí pravidlo, že ak obrázok alebo graf zaberá menej, ako pol strany, môžeme ho použiť priamo v seminárnej práci. Pri väčších grafoch a obrázkoch ich umiestňujeme do kapitoly prílohy na konci práce.

Ako má vyzerať seminárna práca?

Seminárna práca a jej využitie v praxi
Úvod, jadro a záver seminárnej práce

Seminárne práce začínajú titulným listom, obsahom alebo úvodom, podľa zadania školiteľa alebo podľa školskej smernice. Titulný list pre seminárnu prácu obsahuje meno, priezvisko, tému a označenie typu práce, tzn. Seminárna práca. Rozsiahlejšie seminárky si vyžadujú obsah, ktorý by mal študent vytvoriť prostredníctvom automaticky generovaného obsahu vo Word funkciách. K tomu môže pomôcť návod: „Ako spraviť obsah vo worde“. Jadro seminárnej práce predstavuje hlavnú textovú časť. Tu používame knižné a internetové zdroje, ktoré je potrebné vždy správne citovať alebo parafrázovať. Pri citácii hovoríme o presnom skopírovaní textu z knihy a pri parafrázovaní používame iné slová.

Seminárna práca – úvod

V úvode seminárnej práce sa štandardne nepoužívajú zdroje. V niektorých prípadoch sa môže uviesť krátky citát známej osobnosti na 2-3 riadky. Toto rozhodnutie je na autorovi práce, pokiaľ školiteľ nerozhodol inak. Seminárne práce spravidla v úvode vysvetľujú čitateľovi jednotlivé časti, ktorým sa budeme v práci venovať. Napr. prvá kapitola sa zaoberá teóriou a v druhej časti sa venujeme praktickej časti, kde si aplikujeme teóriu na vybranú spoločnosť. Na úvod seminárnych prác študent používa vlastné slová o danej problematike. Môže tiež uviesť dôvod, prečo si túto tému vybral, ak ho osobne zaujala.

Seminárna práca – záver

Záver seminárnej práce obsahuje zhrnutie informácií, ktoré sme v rámci seminárky uviedli. V závere neuvádzame žiadne zdroje, vychádzame z vlastných slov a myšlienok podľa predchádzajúceho textu z jadra práce. O závere môžeme povedať, že predstavuje najjednoduchšiu časť, pretože stačí len inými slovami opísať to, čo už bolo v rámci seminárky spomenuté.

Zhrnutie

Uviedli sme si, ako má vyzerať seminárna práca, z čoho pozostáva, ako sa jednotlivé časti vytvárajú, čo majú obsahovať. Dôležité je tiež si naštudovať správne citovanie a parafrázovanie, aby študent mal možnosť získať plný počet bodov.

About the Author