Účtovníctvo Bratislava pre začiatočníkov

Čo je účtovníctvo, kto je povinný viesť ho a aké možnosti pri vedení účtovníctva v Bratislave

Medzi najucelenejší ekonomicko-informačný systém patrí účtovníctvo Bratislava, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom. Predmetom vedenia účtovníctva je účtovanie účtovných prípadov o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, o výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky a vykazovanie skutočnosti o účtovných prípadoch a o iných aktívach a iných pasívach v účtovnej závierke. Poďme sa spolu pozrieť na všetky detaily z tejto oblasti.

Kto je povinný viesť účtovníctvo?

Účtovníctvo Bratislava pre firmy
Poradenstvo v účtovníctve

Viesť účtovníctvo sú povinné všetky právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, zahraničné, právnické i fyzické osoby, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť. Povinné viesť účtovníctvo sú aj fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Spôsob vedenia účtovníctva – interne alebo externe?

Ak patríte medzi vyššie uvedené subjekty, máte dve možnosti, akými môžete zabezpečiť vedenie svojho účtovníctva. Prvým spôsobom je viesť si účtovníctvo samostatne – interne,    t. j. priamo vo svojom podniku. Druhým spôsobom je prenechanie vedenia svojho účtovníctva firme, ktorej predmetom podnikania je práve účtovníctvo bratislava, vedené externým spôsobom.

Výhody externého vedenia účtovníctva

Jedným z najväčších výhod vedenia účtovníctva externým spôsobom je úspora nákladov – nemusíte vytvárať pracovné miesto, zabezpečovať technické a materiálne vybavenie pracovného miesta, preškoľovať zamestnancov, avšak ak máte viac zamestnancov, viac sa vám oplatí zamestnať svojho účtovníka. Počas absencie časového výpadku v dôsledku dovoleniek, práceneschopnosti, za nikoho nemusíte uhradiť sociálne a zdravotné poistenie. Účtovnícka firma má odborníkov pre rôzne oblasti účtovníctva a daní, dokáže preto lepšie reagovať na otázky a požiadavky zo strany zákazníkov. Účtovnícke firmy stálym klientom ponúkajú okrem účtovníckych a daňových služieb aj služby naviac, napr. spracovanie projektu pre získanie úveru a pod. V prípade, že chcete vo svojej firme viesť účtovníctvo externe, určite navštívte stránku spoločnosti https://www.easystart.sk/,  ktorá okrem komplexného účtovníctvo bratislava poskytuje aj ďalšie služby, ako napríklad daňové poradenstvo, zakladanie s.r.o., a.s., o.z., predaj ready made s.r.o. (platca DPH), virtuálne sídlo a mnoho ďalších služieb. 

About the Author